دبيرخانه ايراني IGU
معرفي 

(IGU)اتحاديه بين المللي گاز

اتحاديه بين المللي گاز (IGU) يك سازمان غيرانتفاعي شامل 144 عضو از 91 كشور جهان مي باشد كه بيش از 95 درصد از توليد و مصرف گاز جهاني را در اختيار دارند. هدفIGU ارتقاء سطح فناوري در صنعت گاز، بهبود اقتصادي و فني در كشورهاي عضو و استفاده از گاز طبيعي در ايجاد تعادل عرضه و تقاضاي جهاني انرژي مي¬باشد. اين اتحاديه تمام زنجيره فعاليت هاي صنعت گاز اعم از اكتشاف، توليد، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف گاز طبيعي را در بر مي گيرد و تلاش مي كند به دليل مزايايي كه استفاده از اين حامل انرژي نسبت به ساير سوخت هاي فسيلي دارد، شرايط استفاده بيشتر از آن را در سرتاسر جهان فراهم نمايد.
کنگره جهاني گاز هر سه سال يکبار توسط يكي از كشورهاي عضو كه رياست دوره اي آن را برعهده دارد، برگزارمي گردد. از زمان تشكيل اتحاديه بين المللي گاز (IGU) در سال 1931 تاكنون 26 كنگره جهاني برگزار شده است كه آخرين آن در خردادماه سال جاري در فرانسه برپا گرديد. ميزباني بيست و هفتمين دوره كنگره در يك رقابت سنگين و نزديك به كشور آمريكا رسيده است و اين كشور از سال 2015 تا 2018 رياست اتحاديه را برعهده خواهد داشت. در اين دوره 13 كارگروه با تغييراتي جزئي نسبت به دوره قبل مطابق فهرست ذيل فعاليت خواهند نمود.
1.    کارگروه اکتشاف و توليد گاز طبيعي
2.    کارگروه ذخيره سازي گاز طبيعي
3.    کارگروه انتقال گاز طبيعي
4.    کارگروه توزيع گاز طبیعی
5.    کارگروه کاربري گاز طبيعي
6.    كارگروه توسعه پايدار
7.    كارگروه  استراتژي
8.    كارگروه بازارهاي گاز طبيعي
9.    كارگروه گاز طبيعي مايع شده (LNG)
10.    كارگروه بازاريابي و ارتباطات
11.    كار گروه پژوهش، توسعه و نوآوري
12.    كارگروه ويژه ارتباطات و همكاري هاي راهبردي
13.    كارگروه ويژه توسعه منابع انساني

اساسنامه IGU

 


1384/12/20 شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما