آزمايشگاه فني و صنعتي
اهم فعاليت هاي آزمايشگاه 

الف – خدمات فني و آزمايشگاهي در راستاي اهداف پژوهشي:


1-بررسي پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي جديد يا مصنوعات و تكنولوژي نو و انجام آزمايشات مربوطه جهت اجرايي شدن و قابل نتيجه گيري ساختن پروژه ها و طرحها

2-تهيه روشهاي آزمايشگاهي براي پروژه هاي پژوهشي و اقلام مورد استفاده در شبكه هاي گازرساني براي متقاضيان

3-بررسي و مشخص نمودن شرايط آزمايشگاهي و ارائه مشاوره هاي علمي و عملي لازم در به كار گيري يافته ها و مصنوعات و تكنولوژيهاي نو مرتبط با صنعت گاز از طريق همكاري با واحدهاي پژوهشي و سازمانهاي مختلف

4-انجام تحقيقات علمي، كاربردي و آزمايشگاهي جهت جايگزين نمودن تجهيزات مورد مصرف در صنعت گاز به منظور استفاده اصولي و بهينه از گاز


ب – خدمات فني در راستاي اهداف استانداردي:


1-انجام آزمايشات و انتقال تجربيات عملي به كميته هاي تخصصي تدوين استانداردها در اجرايي ساختن و كاربردي نمودن استانداردهاي مصوب يا در شرف تدوين

2-انجام آزمايشات و بررسي هاي تحقيقاتي و انتقال تجارب عملي به كميسيونهاي فني و كميته هاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در راستاي تدوين استانداردهاي اجباري و تشويقي اقلام و تجهيزات مرتبط با صنعت گاز

3-همكاري و مشاركت با شركت بهينه سازي مصرف سوخت در رابطه با تدوين استانداردهاي مرتبط با بهينه سازي وسايل گازسوز


ج- خدمات فني در جهت اجراي بهتر پروژه ها و خريد اقلام مورد نياز:


1-بررسي ها و آزمايشات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري جريان گاز

2-بررسي ها و آزمايشات مربوط به دستگاههاي تنظيم و كنترل فشار گاز مشتركين خانگي، تجاري و صنعتي

3-بررسي ها و آزمايشات مربوط به ارزيابي و كنترل اجراي پروژه هاي گازرساني در سطح كشور به روش PE

4-بررسي ها و آزمايشات مربوط به شيرآلات مورد استفاده در شبكه توزيع و مصرف گاز طبيعي

5-آزمايشات دستگاهها و تجهيزات بكار رفته در شبكه هاي گازرساني به روش PE و كاليبراسيون آنها

6-بررسي ها و آزمايشات مربوط به وسايل اندازه گيري و ثبت كننده فشار گاز در ايستگاههاي گاز

7-برگزاري كارگاههاي آموزشي مربوط به اجراي شبكه PE

8-ارائه سرويس هاي علمي، فني، پژوهشي و آموزشي مختلف به بخش هاي مختلف شركت ملي گاز و شركتهاي گاز استاني نظير واحدهاي مهندسي، بهره برداري، اجرا و نظارت، بازرسي فني و ...


د- همكاري با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در راستاي اهداف آموزشي :


1-برگزاري كنفرانس هاي اطلاع رساني و بازديدهاي علمي براي گروههاي معرفي شده از سوي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در راستاي توسعه دانش فني و آشنايي با صنعت گاز

2-برگزاري دوره هاي كارآموزي و كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان و همكاري در انجام پروژه هاي تحصيلي و پايان نامه هاي آنها 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر