فراخوان پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد جهت اجرای پروژه "پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت ملی گاز ایران" از طریق فراخوان اقدام به شناسائی و انتخاب مجری واجد شرایط نماید.
لذا از کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز از مراکز قانونی که توانائی انجام این پروژه را مطابق با شرح اقدامات مندرج در فرم درخواست پیشنهاد پروژه (RFP) را دارند، دعوت می گردد نسبت به تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام و فرم تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری 30/7/96 به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پایین تر از خیابان ایتالیا، پلاک 4 ، مدیریت پژوهش و فناوری ارسال نمایند.خاطر نشان می سازد این مدیریت در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی مختار بوده و برای تهیه پیشنهاد پروژه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.

فایل های مربوطه :  
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید