ابلاغ آيين نامه اجراي طرح اينترشيپ در شركت ملي گاز ايران 

عطف به ابلاغ جديد " آيين نامه اجراي طرح اينترشيپ در شركت ملي گاز ايران" كه در جلسه  1621  مورخ  19/11/93 هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت، سقف مبلغ طرح هاي اينترشيپي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال افزايش يافت و حداكثر تعداد طرح هاي مذكور در ستاد و شركت هاي تابعه در يك سال ، مجموعا 50 عنوان تعيين گرديد كه لازم است از بودجه هاي مصوب پژوهشي در هر شركت و با هماهنگي اين مديريت اقدام گردد.

بدين وسيله به اطلاع همكاران محترم پژوهشي و ساير علاقه مندان مي رساند كه متن كامل مورد فوق در قسمت دستورالعمل ها و فرم ها قابل دسترسي مي باشد.


عطف به ابلاغ جديد " آيين نامه اجراي طرح اينترشيپ در شركت ملي گاز ايران" كه در جلسه  1621  مورخ  19/11/93 هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت، سقف مبلغ طرح هاي اينترشيپي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال افزايش يافت و حداكثر تعداد طرح هاي مذكور در ستاد و شركت هاي تابعه در يك سال ، مجموعا 50 عنوان تعيين گرديد كه لازم است از بودجه هاي مصوب پژوهشي در هر شركت و با هماهنگي اين مديريت اقدام گردد.

بدين وسيله به اطلاع همكاران محترم پژوهشي و ساير علاقه مندان مي رساند كه متن كامل مورد فوق در قسمت دستورالعمل ها و فرم ها قابل دسترسي مي باشد.

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید