چاپ كتاب "استاندارد مميزي انرژي ISO 50002" توسط شركت گاز خراسان رضوي  

انرژي نيروي محرك اقتصاد، صنعت و زندگي است و به همين دليل همراه با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي كشورها مصرف انرژي رو به افزايش و منابع انرژي فسيلي رو به كاهش است. در اين راستا مميزي انرژي ابزاري است كه به واسطه انجام صحيح آن مي توان نحوه توزيع حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف سازمان را تعيين نمود. امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي پس از تجربه موفق چاپ مجموعه كتاب هاي آموزشي صنعت گاز، اقدام به ترجمه و تاليف كتاب " استاندارد مميزي انرژي ISO 50002:2014 " نمود...


انرژي نيروي محرك اقتصاد، صنعت و زندگي است و به همين دليل همراه با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي كشورها مصرف انرژي رو به افزايش و منابع انرژي فسيلي رو به كاهش است. در اين راستا مميزي انرژي ابزاري است كه به واسطه انجام صحيح آن مي توان نحوه توزيع حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف سازمان را تعيين نمود. امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي پس از تجربه موفق چاپ مجموعه كتاب هاي آموزشي صنعت گاز، اقدام به ترجمه و تاليف كتاب " استاندارد مميزي انرژي ISO 50002:2014 " نمود. مترجمين اين كتاب آقايان سيد ايمان پيش بين (رئيس پژوهش وفناوري گاز خراسان رضوي) و آراز عليزاده و خانم ساقي صالحي هستند. اين اثر كه ترجمه بروزترين استاندارد مميزي انرژي موجود در جهان با عنوان ISO 50002:2014 است علاوه بر ارائه تعاريف و مفاهيم مرتبط، چارچوب و اصول اجراي مميزي هاي انرژي را به صورتي يكپارچه و قابل قياس فراهم نموده است و الزامات فرآيندي به منظور اجراي مميزي انرژي مرتبط با عملكرد انرژي را مشخص مي كند كه قابل كاربرد براي كليه موسسات و سازمان ها و تمامي انواع انرژي و استفاده هاي انرژي است.

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید