فراخوان پژوهشی منطقه 8 عملیات انتقال گاز 

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت اجرای پروژه پژوهشی با عنوان ‹‹تعیین چینش بهینه پره ها روی دیسکهای توربین گازی با طراحی و ارائه نرم افزار›› از طریق فراخوان اقدام به شناسائی و انتخاب مجری واجد شرایط نماید.

لذا از کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز از مراکز قانونی که توانائی انجام این پروژه را مطابق با شرح اقدامات مندرج در فرم درخواست پیشنهاد پروژه (RFP) را دارند، دعوت می گردد نسبت به تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام و فرم تکمیل شده و مدارک و سوابق مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  22/09/1397 به نشانی پستی: استان آذربایجان شرقی تبریز- کیلومتر 15 جاده آذرشهر-بعد از پل پتروشیمی نرسیده به شهرک شهید رجایی-منطقه 8 عملیات انتقال گاز- ساختمان مرکزی - واحد پژوهش صندوق پستی 51745- 367  - تلفن تماس : 04131444000   از طریق پست سفارشی ارسال نمایند ویا بصورت حضوری، شخصا به ( واحد پژوهش) تحویل دهند و رسید دریافت نمایند.

خاطر نشان می سازد این منطقه در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار بوده و برای تهیه پیشنهاد پروژه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.

1.      فرم درخواست پیشنهاد پروژه (RFP)

2.      پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی (شماره 1) و (شماره 2)

3.      فایل راهنمای  مدارک مورد نیاز جهت ارسال درخواست

================================================

جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب سلب مسئولیت این منطقه از بررسی پیشنهادات خواهد گردید.

·         تمام صفحات فرمهای تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی امضا و مهر گردیده و در پاکت دربسته ارسال گردد .

·         اوراقی که در آن به جای امضای اصلی، از مهر امضا استفاده شده باشد یا فاقد مهر واحد پژوهشی باشد، فاقد اعتبار می باشد.

·         روی پاکتها عنوان کامل پروژه پژوهشی، نام واحد پژوهشی و نام مجری ذکر گردد.

·         کلیه قسمتهای فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی باید به نحو مناسبی تکمیل و امضا و مهر گردیده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بدیهی است فرمهای ناقص ( فاقد شماره تلفن، آدرس دقیق و فاقد مدارک و سوابق و مستندات و ... ) از روند بررسی حذف خواهند گردید و مسئولیت هرگونه نقص یا اشتباه در محاسبه هرینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی، بیمه، مالیات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تکمیل کننده فرم می باشد.

o       تبصره: اوراقی که به جای امضای اصلی از مهر امضا استفاده شده باشد ، یا فاقد مهر واحد پژوهشی باشد فاقد اعتبار می باشد.

·         از تغییر شکل فرم پیشنهاد پروژه خودداری گردد.

·         این منطقه در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.

·         معیارهای ارزیابی

ردیف

معیار

زیر معیار

امتیاز

1

سوابق علمی و تجربیات مجری و همکاران در زمینه موضوع و پیش بینی تخصص های مورد نیاز

سوابق علمی و تجربیات مجری در زمینه موضوع

25 از 100

سوابق علمی و تجربیات همکاران در زمینه مرتبط با موضوع

10 از 100

پیش بینی تخصص های مورد نیاز

15 از 100

2

درک مفاهیم و تناسب اقدامات پروژه

درک مفاهیم ، اهداف و تشریح پروژه وجنبه جدید بودن و نوآوری در راه حل پیشنهادی

25 از 100

3

سازمان مجری

اعتبار سازمان مجری و سوابق انجام پروژه مشابه

25 از 100

 

·         هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی بر عهده متقاضی بوده و منطقه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

·         در صورت نیاز و درخواست این منطقه، پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد، با هزینه شخصی در این منطقه حضور یابند.

·         در فرم پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی  تکمیل شده ، عناوین فارسی و انگلیسی و  بند های (الف-1 تا الف-5) و (الف-8 تا الف-9) و (ج-اطلاعات تفصیلی پروژه) باید با مندرجات اعلام شده در بندهای مشابه موجود در فرم RFP (درخواست پیشنهاد پروژه) یکی باشد و توسط مجری تکمیل گردد.

·         همچنین سایر بندها در  فرم های  پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی(1) و (2) شامل:

o        (پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی شماره 1) : بندهای(الف-6- سازمان مجری) و  (ب-مشخصات مجری/ همکاران اصلی پروژه)  .

o       (پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی شماره 2) : بندهای(الف-6- سازمان مجری) و(الف-7- اعتبار کلی پروژه)  و (ب-مشخصات مجری/ همکاران اصلی پروژه)  و (د-هزینه های  پروژه).

باید توسط مجری تکمیل گردد.

·         فرم پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی  و سایر مستندات پیوست توسط واحد پژوهشی امضا و مهر شده و پس از امضای مجری، به همراه نامه واحد پژوهشی و مدارک و سوابق مربوطه ، طبق فایل  ‹‹راهنمای  مدارک مورد نیاز جهت ارسال درخواست›› تکمیل و ارسال گردد و درپاکت های شماره (1)، (2) با عناوین  به شرح زیر قرار گیرد:

 (1) پاکت شماره یک: نامه معرفی مجری توسط واحد پژوهشی به همراه مدارک و سوابق و مستندات مربوط به واحد پژوهشی و  مجری و همکاران(پرینت و فایل اسکن) بعلاوه‹‹فرم تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی شماره (1)  بدون درج قیمت ››.

(2) پاکت شماره دو: ‹‹فرم تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی شماره (2)  با درج قیمت ›› .

o       تبصره1: پیشنهاددهندگان و واحد پژوهشی باید پاکت­ها را با الصاق برچسب که نشان دهنده عنوان هر پاکت است،  امضا ومهر نموده و هر دو  پاکت(1) و (2) بصورت امضا و مهر شده دریک لفاف مناسب قرار دهند و پاکت(لفاف) مهر و امضا شده را با درج مشخصات فراخوان و نام و نشانی منطقه 8 در روی پاکت، آن را در مهلت تعیین شده ارسال نماید.

o       تبصره2: پاکت شماره (2) پس از بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت شماره (1) و در صورت کسب حداقل60 (شصت) امتیاز، مفتوح خواهد شد.

·         سقف مدت اجرای پروژه 12 (دوازده) ماه و سقف مبلغ -/300/000/000 (سیصد میلیون ریال) ریال می باشد.  بدیهی است به پیشنهادات خارج از محدوده قیمت و زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي