فراخوان پژوهشی شرکت گاز استان زنجان 

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژهای پژوهشی ذیل رابر اساس نظامنامه پژوهش،فناوری ونوآوری وزارت نفت به مجری واجد شرایط واگذار نماید.پیشنهاددهندگان می توانند با مراجعه به سایت شرکت گاز استان زنجان واز طریق منوی پژوهش  به صورت الکترونیکی فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی را حداکثر تا تاریخ 30/10/1395ارسال نمایند.

آدرس سایت:  http://nigc-zanjan.ir

تلفن تماس: 33146387-024

رایانامه: pajoohesh@nigc-zanjan.ir

1-بهینه سازی روشهای برداشت داده های خوردگی و بررسی ریسکهای خوردگی CRA خطوط لوله فلزی شرکت گاز استان زنجان و ایجاد نرم افزار مربوطه( RFP)

2-استفاده از اسمارت سنسورهای بیسیم رادیویی در طول خطوط لوله گاز جهت ارسال داده های حفاظت کاتدی  به مرکز کنترل از طریق دستگردان داده ها ( RFP)

3-بازنگری فرمولهای محاسباتی حفاظت کاتدی جهت بهینه سازی فواصل بسترهای آندی سامانه های حفاظت کاتدی از خطوط لوله گاز از منظر تداخل حفاظت کاتدی با توجه به شرایط اقلیمی استان زنجان( RFP )

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي