فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) 

1- موضوع مناقصه : انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه" احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی  به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)"

2-  نام  و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران بلوار کشاورز- خیابان نادری- پایین­تر از خیابان ایتالیا- پلاک 4- شرکت ملی گاز ایران- طبقه 5- مدیریت پژوهش و فناوری .

3 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: پس از ارائه مدارک و مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.

4- برآورد مالی اجرای کار:

000/000/21(بیست ویک میلیون) یورو

5- زمان ارائه مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 31//98

مناقصه گران می توانند جهت دریافت فرم های ارزیابی کیفی و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرس www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها مناقصه های پیمان ) و یا وبگاه مدیریت پژوهش و فناوری به آدرس http://research.nigc.ir  مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن 84875112 یا 88976204  مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل فرمایند .

لینک  فایل سند ارزیابی

1- موضوع مناقصه : انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه" احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی  به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)"

2-  نام  و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران بلوار کشاورز- خیابان نادری- پایین­تر از خیابان ایتالیا- پلاک 4- شرکت ملی گاز ایران- طبقه 5- مدیریت پژوهش و فناوری .

3 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: پس از ارائه مدارک و مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.

4- برآورد مالی اجرای کار:

(بیست ویک میلیون) یورو

5- زمان ارائه مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 31/1/98

مناقصه گران می توانند فرم های ارزیابی کیفی را از لینک ذیل دریافت و در صورت نیاز با شماره تلفن 84875112 یا 88976204  مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل فرمایند .

لینک  فایل سند ارزیابی

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي