برنامه ريزي و كنترل طرحها
فعاليت ها 
  • بررسي پيشنهادات پژوهشي مصوب و تنظيم قراردادها اعم از پروژه ها، طرحها و حمايت از پايان نامه ها
  • هدايت و نظارت بر انجام مطالعات راهبردي طرحهاي پژوهشي
  • كنترل طرحها و پروژه هاي پژوهشي
  • ارزيابي عملكرد مجريان پژوهشي
  • تهيه دستورالعملها و آيين نامه اي اجرايي مورد نياز پژوهش و فناوري بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي در اين حوزه و بروز رساني آن
  • پيش بيني و پيشنهادات اعتبارات سرمايه اي و جاري مديريت پژوهش و فناوري
  • فعاليتهاي مالي ، اداري و پشتيباني مديريت

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر