آخرين مطالب

تدوين نقشه راه تكنولوژي صنعت گاز ايران در افق 1404 

مديريت پژوهش و فناوري با هدف برنامه ريزي تحقيق و توسعه و جلوگيري از انجام پروژه هاي غير مهم (غير استراتژيك) و نيز پرهيز از ناهماهنگي ميان فعاليت هاي مختلف تحقيق و توسعه صنعت گاز در سطح كشور، در سال 1386، اجراي پروژه اي را با عنوان "تدوين اهداف، راهبردها و سياست هاي شركت ملي گاز ايران در حوزه پژوهش و فناوري"و با مشاركت جمعي از صاحبنظران دانشگاه و خبرگان صنعت، تدوين و آغاز نمود. هدف اين پروژه تعيين اولويت هاي صنعت گاز كشور در زمينه پژوهش و فناوري براي افق چشم انداز 1404 بود....ادامه خبر  .... دريافت تصوير نقشه با كيفيت بالاتر


مديريت پژوهش و فناوري با هدف برنامه ريزي تحقيق و توسعه و جلوگيري از انجام پروژه هاي غير مهم (غير استراتژيك) و نيز پرهيز از ناهماهنگي ميان فعاليت هاي مختلف تحقيق و توسعه صنعت گاز در سطح كشور، در سال 1386، اجراي پروژه اي را با عنوان "تدوين اهداف، راهبردها و سياست هاي شركت ملي گاز ايران در حوزه پژوهش و فناوري"و با مشاركت جمعي از صاحبنظران دانشگاه و خبرگان صنعت، تدوين و آغاز نمود. هدف اين پروژه تعيين اولويت هاي صنعت گاز كشور در زمينه پژوهش و فناوري براي افق چشم انداز 1404 بود.

اين پروژه با اين هدف غايي به اجرا درآمد كه منابع ملي در زمينه پژوهش و توسعه تكنولوژي به طور موثرتري هزينه شده و از همراستايي اين فعاليت ها با نياز هاي صنعت يا همراستايي آنها با اهداف استراتژيك شركت ملي گاز ايران اطمينان بيشتري حاصل شود. در اين پروژه ضمن بررسي و مطالعه عملكرد گذشته، وضعيت فعلي و اهداف و برنامه هاي آتي شركت از يك طرف و نيز بررسي تحولات محيطي صنعت گاز (به ويژه تحولات تكنولوژيك) از طرف ديگر، ابتدا چشم انداز شركت ملي گاز ايران و سياست هاي كلان كشور در صنعت گاز تبيين شد. سپس اولويت هاي سرمايه گذاري در زمينه تكنولوژي و تحقيق و توسعه براي دستيابي به چشم انداز مطلوب تعيين گرديد.

اينك با اجراي موفقيت آميز اين پروژه، "نقشه راه تكنولوژي صنعت گاز ايران در افق 1404" به عنوان سندي راهنما در تعريف و تدوين پروژه هاي پژوهشي و مطالعاتي آتي ترسيم شده است. در تدوين اين نقشه سعي بر اين بوده است كه نگاه يكپارچه بر كل حوزه ها و تكنولوژي هاي مرتبط حاكم گردد و تم هاي چشم انداز در سه افق كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، چالش هاي متناظر آن و راهكار هاي تكنولوژيك مقابله با آن چالش ها و همچنين سرفصل ها و طرح هاي پژوهشي متناظر با آنها ارائه گردند.شايان ذكر است يك راهنماي مجمل به منظور بهره برداري بهتر از اين سند نيز در اين نقشه ارائه شده است.

دريافت تصوير نقشه با كيفيت بالاتر
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید