ارتباطات با مراكز علمي
فعاليتها 
برگزاري سخنراني‌هاي علمي ماهانه 
عهده داري دبيرخانه ايراني اتحاديه جهاني گاز در ايران
حمايت از كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي مرتبط با صنعت گاز
عضويت حقوقي در انجمن‌هاي علمي مرتبط با صنعت گاز

1385/2/27 چهارشنبه
....
معرفي 

امور ارتباطات با مراكز و مجامع علمي و پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط نزديك با مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و بهره‌گيري از توانايي‌هاي مراكز و مجامع علمي داخل و خارج كشور در جهت ارتقاء سطح دانش فني نيروهاي متخصص و بهبود امر آموزش و پژوهش در شرکت ملي گاز ايران را بر عهده دارد.


1384/9/27 يكشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما