واحدهاي زير مجموعه
ساختار سازماني مديريت پژوهش و فناوري 

ساختار سازماني مديريت پژوهش و فناوري همانگونه كه در شكل ملاحظه مي شود، از شش واحد زير مجموعه به شرح زير تشكيل شده است:1384/12/28 يكشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما