شوراي پژوهش
جلسات شوراي پژوهش 

شماره جلسه

تاريخ تشكيل جلسه

شماره جلسه

تاريخ تشكيل جلسه

شماره جلسه

تاريخ تشكيل جلسه

1

11/9/82

2

10/10/82

3

4/11/82

4

9/12/82

5

25/1/83

26/2/83

7

30/3/83 

8

27/4/83 

9

14/6/83

10

25/7/83

11

11/8/83

12

 30/8/83

13

26/10/83

14

24/11/83

15

27/1/84 

16

/2/84

17

28/3/84 

18

25/4/84 

19

 29/5/84

20

16/7/84

21

14/8/84

22

10/10/84 

23

8/11/84

24

13/12/84

25

15/5/85

26

11/6/85

27

29/7/85

28

18/9/85

29

23/10/85

30

12/12/85 

31

 12/3/86 

32

30/4/86

33

10/6/86 

34

12/8/86

35

20/11/86

36

11/12/86

37

9/2/87

38

24/4/87

39

9/6/87 

40

13/7/87 

41

13/8/87 

42

30/9/87 

43

05/11/87 

44

03/12/87 

45

16/3/88

46

3/5/88

47

17/5/88

48

28/6/88

49

25/9/88

50

10/11/88

51

18/2/89

52

29/3/89

53

2/5/89

54

17/7/89

55

8/8/89

56

20/9/89

57

25/10/89

58

14/12/89

59

10/2/90

60

7/3/90

61 25/4/90

62

29/6/90

63

30/7/90

64

28/8/90 65 17/10/90 66 15/11/90

67

17/12/90 68 9/2/91 69 6/3/91
70 18/5/91 71 2/5/92    

 


1385/1/20 يكشنبه
....
درباره شورا 

  به منظور برنامه ريزي جامع و جهت دار و روشمند سازي فعاليتهاي پژوهشي در بخشهاي ستادي و عملياتي گاز كشور، شوراي پژوهشي بعنوان عاليترين مرجع تدوين سياستها و برنامه ريزيهاي شركت ملي گاز ايران ، همزمان با شكل گيري مديريت پژوهش و فناوري ايجاد گرديد . شوراي پژوهشي متشكل از اعضاي زير مي باشد:
الف – معاون وزير نفت در امور گاز و مدير عامل شركت ملي گاز ايران
ب – معاون وزير نفت در امور منابع انساني و آموزش
ج– 5 نفر از مديران و افراد صاحبنظر در موضوع فعاليت شرکت به انتخاب مديرعامل
د– 2 نفر از مديران عامل شركتهاي تابعه به انتخاب مدير عامل
هـ – مدير پژوهش و فناوري
و – رئيس دانشگاه صنعت نفت يا نماينده ايشان
ز – رئيس پژوهشگاه صنعت نفت يا نماينده ايشان

اولين جلسه شوراي پژوهش شرکت در تاريخ 11/9/82 تشکيل گرديده است.


1384/9/28 دوشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما