برنامه ريزي و كنترل طرحها
فعاليت ها 
  • بررسي پيشنهادات پژوهشي مصوب و تنظيم قراردادها اعم از پروژه ها، طرحها و حمايت از پايان نامه ها
  • هدايت و نظارت بر انجام مطالعات راهبردي طرحهاي پژوهشي
  • كنترل طرحها و پروژه هاي پژوهشي
  • ارزيابي عملكرد مجريان پژوهشي
  • تهيه دستورالعملها و آيين نامه اي اجرايي مورد نياز پژوهش و فناوري بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي در اين حوزه و بروز رساني آن
  • پيش بيني و پيشنهادات اعتبارات سرمايه اي و جاري مديريت پژوهش و فناوري
  • فعاليتهاي مالي ، اداري و پشتيباني مديريت

1385/2/27 چهارشنبه
....
معرفي 
واحد برنامه ريزي و كنترل طرحها در زمينه انجام امور مالي و كنترل طرحها و پروژه هاي پژوهشي و تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت مديريت پژوهش و فناوري فعاليت مي نمايد.
1384/9/20 يكشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما