فناوري و سياستگذاري
فعاليت ها 

از جمله مهمترين طرح هاي در دست اجراي اين واحد بررسي مسئله خصوصي سازي و ارائه الگوي بهينه اجراي اصل 44 در شركت ملي گاز ايران است كه با همكاري دانشگاه صنعتي شريف در حال اجراست. تدوين طرح جامع شركت ملي گاز ايران با هدف مطالعه جامع ساختار و راهكارهاي ارتقا سطح كيفي عمليات پالايش، انتقال و گاز رساني هم در اين واحد مورد مطالعه قرار دارد.

طرح هاي در دست اجراي واحد سياست گذاري و فناوري عبارتند از:

 • فاز دوم تدوين طرح جامع شركت ملي گاز ايران
 • ارائه راهكارهاي كاربردي به منظور كاهش مصرف گاز در كشور
 • طراحي سيستم حسابداري بهاي تمام شده پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و سايز فرآورده هاي گازي در شركت ملي گاز ايران
 • ارائه راهكارهاي بهينه اجراي اصل 44 در شركت ملي گاز ايران
 • تدوين اهداف، راهبردها و سياست هاي شركت ملي گاز اران در حوزه پژوهش و فناوري
 • سنجش بازخورد اطلاع رساني روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص نهادينه كردن فرهنگ مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي
 • بهبود فرآيندهاي پژوهشي در شركت ملي گاز ايران
 • انجام مطالعات بهينه کاوي عملياتي (Operational Benchmarking) در پالايشگاه گاز
 • طراحي سيستمهاي ارزيابي واحدهاي تحقيق و توسعه در شركت ملي گاز ايران
 • تحليل هزينه فرصت صنايع كشور در شرايط كمبود تامين گاز طبيعي و ارائه اولويت اكولوژيك صنايع كشور در مديريت شرايط بحراني
 • معاينه فني موتورخانه‌هاي ساختمان‌هاي شرکت ملي گاز ايران1389/1/30 دوشنبه
....
معرفي 

واحد فناوري و سياستگذاري از سال 1388 با هدف فعال سازي مطالعات و پژوهش هاي سياستگذاري، برنامه ريزي استراتژيك، مطالعات ساختاري، اقتصادي و مالي در مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايران و هماهنگي بيشتر در اجرا و پياده سازي نتايج اين مطالعات در صنعت تشكيل شده است. اين واحد فعاليت هاي خود را بر شناسايي نيازمندي هاي مطالعاتي شركت در حوزه مسائل ساختاري، مالي و مديريتي قرار داده و كوشيده است مسائل پژوهشي مبتلابه حوزه هاي ستادي و مديريت عالي شركت را شناسايي و اجراي آن را به مجريان مناسب بسپارد و به ايجاد تعامل ميان صنعت و نهادهاي علمي و تحقيقي در جهت حل مسائل صنعت كمك كند.


1389/1/30 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما