دستورالعمل ها و فرمها
ضوابط و مقررات پژوهشی 

دستورالعمل ها و فرم های مربوط به جشنواره پژوهش و فناوری صنعت نفت سال 94

دستورالعمل انتخاب  و معرفی مرکز تحقیقاتی برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی پروژه پژوهشی فنی  برتر وزارت نفت (تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر وزارت نفت (تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی فناور برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناس پژوهشی برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی مدیر برتر پژوهش  و فناوری(تاریخ بروزرسانی 94/11/10)

دستورالعمل انتخاب و معرفی رئیس برتر پژوهش  و فناوری(تاریخ بروزرسانی 94/11/10)


نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

دستورالعمل مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

 دستورالعمل مدیریت دانش طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت

دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت

دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

دستورالعمل تشکیل کارگروه تسهیلگران طرحها و فرایندهای پژوهش و فناوری صنعت نفت

ابلاغیه دستورالعمل اجرایی بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور

سیاست های اجرایی جزء الف بند 108 قانون بودجهبا سال 1390 کل کشور

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور در سال 91

فرمت قراردادهای مطالعاتی و غیرعملیاتی به انضمام کلیه پیوستها

آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب شورای پژوهش شرکت ملی گاز ایران

#

عنوان آئین نامه/دستورالعمل

شماره جلسه

تاریخ تصویب

فایل PDF

1

شرح وظایف روسای امور پژوهش شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران

2

10/10/82

2

شرح وظایف پژوهشگران شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران

2

10/10/82

3

آئین نامه اجرائی شورای پژوهشی در شرکت ملی گاز ایران

3

4/11/82

4

دستورالعمل حمایت از سمینارهای علمی در شرکت ملی گاز ایران

5

25/1/83

5

آئین نامه تشکیل و اختیارات شورای پژوهش شرکت های تابعه و مناطق عملیات انتقال گاز

5

25/1/83

6

دستورالعمل تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز حوزه‌های پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

7

30/3/83

7

دستورالعمل بازدید اساتید، متخصصان و دانشجویان از صنعت گاز کشور

9

14/6/83

8

دستورالعمل چگونگی تشکیل و وظایف کمیته‌های تخصصی بررسی طرح های پیشنهادی

9

36

14/6/83

بازنگری

11/12/86

9

دستورالعمل تعیین شاخص های جذب نیرو در سمت های پژوهشی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران

32

30/4/86

10

آئین نامه اخذ مجوز جهت انتشار مقالات

33

10/6/86

11

دستورالعمل بررسی و تصویب پروژه های تحقیقاتی و مراحل انتخاب واحد پژوهشی در شرکت ملی گاز ایران

34 و

 47

12/8/86

بازنگری

16/2/91

12

آئین نامه اجرایی طرح اینترنشیپ (Internship) در شرکت ملی گاز ایران (آخرین بروزرسانی 96/3/31)

34

12/8/86

بازنگری

2/5/92


سایر آیین نامه ها و دستورالعملها

#

عنوان آئین نامه/دستورالعمل PDF

1

مصادیق هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی

2

سرفصلهای پژوهشی برنامه پنج ساله چهارم (86-88) شرکت ملی گاز ایران

3

حد نصاب جدید معاملات سال 92 (مصوبه هیئت محترم وزیران)

4

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه های پژوهشی در شرکت ملی گاز ایران (آخرین بروزرسانی 30/02/94)

5 ارزش پایه حق الزحمه پژوهشی (آخرین بروزرسانی 26/05/92)

6

آئین نامه اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (آخرین بروز رسانی 25/7/95)

7 دستورالعمل اجرائی انتخاب، انتصاب، ارتقاء و کارانه شاغلان سمت های پژوهش و فناوری

8 دستور العمل تهیه گزارشهای پژوهشی  (تاریخ بروزرسانی 5/09/97)

9

دستور العمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت پژوهشگران شرکت کننده در همایشهای بین المللی مرتبط با صنعت نفت

10

ابلاغیه معاونت علمی و فنـــاوری ریاست جمهوری در خصوص نحوه هزینه کرد حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به منظور انجام امور پژوهشی

11

آیین نامه هدایت و پایش عملکرد شرکت های تابعه سطح یک (آخرین بروزرسانی 19/12/88)

12 دستورالعمل حمایت از تالیف  مقالات و کتب علمی در زمینه های مورد نیاز صنعت گاز (91/7/28)

13 گردش کار داوری مقالات علمی در زمینه های مورد نیاز صنعت گاز(91/11/11)

14 مستندات مربوط به آمادگی فناوری (TRL) طرح ها و پروژه های آتی پژوهشی(92/4/15)

15

 آئین نامه اجرایی نحوه بکارگیری دستاوردهای حاصل از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری در شرکت های گاز استانی (تاریخ انتشار 30/4/94)

16 آیین نامه تشکیل، حمایت، هدایت و پایش قطب پژوهشی شرکت های گاز استانی (تاریخ انتشار 9/5/94)

17 دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و شاخص ها و الزامات تعریف و تصویب طرح ها/ پروژه های پژوهش  و فناوری صنعت نفت (تاریخ انتشار 31/1/95)
پیوست
18 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح ها/ پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت (تاریخ انتشار 13/2/95)
19 نصاب معاملات سال 95 (تاریخ انتشار 25/2/95)
20 مبالغ حمایتی پایان نامه های کارشناسی ارشد/دکتری (تاریخ انتشار 22/3/96)
21 دستورالعمل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری در شرکت ملی گاز ایران (تاریخ انتشار 97/4/4)

فرمها

#

عنوان فرم

Word

PDF
1 فرم درخواست گواهی الکترونیکی افراد حقیقی/حقوقی (توکن سامانه cpmis)

-

2 پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی (آخرین بروز رسانی 16/12/96- بر اساس سامانه cpmis)

3

فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

4 نمونه فرم تفاهم نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه ها

5

تعهد نامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی

6

تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشی

7

صورتجلسه امور پژوهش

8

صورتجلسه کمیته تخصصی

9

صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

10

فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی (آخرین بروز رسانی 96/12/16)

11

فرم ارزشیابی پروژه تحقیقاتی توسط داوران

12

فرم اظهار نظر کارشناس ارشد امور پژوهش در خصوص گزارش پروژه

13

فرم گزارش ماهانه عملکرد پژوهشی شرکت‌های تابعه (آخرین بروز رسانی 29/5/87)

14

فرم خلاصه گزارش شش ماهه عملکرد پژوهشی شرکتهای تابعه

15 فرم گزارش اختراع

16

فرم اظهارنظر کارشناسی امور پژوهش شرکتهای تابعه

-

17 دستورالعمل تکمیل فرم گزارش عملکرد شش ماهه شاغلین سمتهای پژوهشی (فرم Q) (تاریخ بروزرسانی 16/06/93)

-

18 فرم گزارش عملکرد شش ماهه شاغلین سمتهای پژوهشی (فرم Q) (تاریخ بروزرسانی 16/06/93)

-
19 جدول شاخص‌های ارزشیابی طرح‌های جاری

20

جدول شاخص‌های ارزشیابی طرح‌های آتی

21

فرم مشخصات پروژه های شاخص شرکتهای تابعه(12/4/89)

-

22

فرم گزارش مقالات ارسالی شرکت‌های تابعه (تاریخ بروزرسانی 29/9/88)

-

23

دستورالعمل انتخاب  و معرفی مرکز تحقیقاتی برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی 11/11/94)

24

دستورالعمل انتخاب و معرفی پروژه پژوهشی فنی  برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی11/11/94)

25

دستورالعمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر وزارت نفت (تاریخ بروزرسانی11/11/94)

26

دستورالعمل انتخاب و معرفی فناور برتر وزارت نفت(تاریخ بروزرسانی 11/11/94)

27

دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناس پژوهشی برتر وزارت نفت (تاریخ بروزرسانی11/11/94)

28

دستورالعمل انتخاب و معرفی مدیر برتر پژوهش  و فناوری (تاریخ بروزرسانی 11/11/94)

30

دستورالعمل انتخاب و معرفی رئیس برتر پژوهش  و فناوری (تاریخ بروزرسانی11/11/94)

31

پرسشنامه سطح آمادگی فناوری (تاریخ انتشار 7/12/90)

-

32

فرم طرح ها و پروژه های آتی شرکت های تابعه (تاریخ انتشار 92/4/18)

-

33 قرارداد پژوهشی (به روز رسانی 95/10/4)

34

قرارداد طرح پژوهشی(به روز رسانی 94/11/26)

35

پیوست های قرارداد طرح پژوهشی

36

پیوست قرارداد طرح  یا پروژه پژوهشی  (حل اختلاف های قراردادی)

-

37 پرسشنامه پیشنهاد نظارت بر طرح پژوهشی -

38 شناسنامه پیشنهاد تجاری سازی (فرم ICP)
39 فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات (به روز رسانی 95/10/4)
40 موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد پژوهشی (تاریخ انتشار 20/4/96)
41 دستورالعمل نحوه تعیین میزان حق‌الزحمه ناظرین طرحها و پروژه‌های پژوهشی  (تاریخ انتشار 20/5/96)
فرم‌های مربوط به حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
42 فرم قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (به روزرسانی شخریور 97)
43 فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی مهندسی (پیوست 2)(به روز رسانی شهریور 97)
44 فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه منابع انسانی(پیوست 2)(به روز رسانی شهریور 97)
45 فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد (پیوست 1)(به روز رسانی 98)
46 فرم گزارش عملکرد پایان‌نامه کارشناسی ارشد / دکتری (پیوست3) -
47 فرم گزارش ارائه مقاله به همایش‌ها / چاپ در نشریات ISI، برای تسویه حساب قرارداد حمایت از پایان‌نامه (پیوست 4)(به روز رسانی شهریور 97)
48 فرم معرفی نامه دنشجو جهت حمایت از پایان نامه به ستاد  (به روز رسانی شهریور 97)
49 فرم معرفی نامه دنشجو جهت حمایت از پایان نامه به شرکت های تابعه(به روز رسانی شهریور 97)
فرم‌های مربوط به حمایت از مقالات و کتب
48 فرم اخذ مجوزجهت ارسال مقاله  (تاریخ انتشار 29/3/95)
49 فرم اعلام انتشار مقاله در نشریات و یا همایشها برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران (تاریخ انتشار 29/3/95)
50 فرم تفاهم نامه حمایت از تألیف، چاپ و نشر کتاب (تاریخ انتشار 29/3/95)
راهنمای کاربری سامانه CPMIS
51 سند راهنمای کاربری سامانه اطلاعاتی مدیریت پروژه جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت -

نکته مهم قابل توجه همکاران پژوهشی شرکتهای تابعه: فرم های موجود در این صفحه بر اساس مشخصات ستاد شرکت  تنظیم شده و همکاران محترم لازم است قبل از استفاده از این فرمها، تغییرات لازم را در آنها اعمال نمایند.

 


1385/1/19 شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما