مرکز آمار و اطلاع رساني
فعالیت ها 

-  گردآوری، پردازش و تجزیه و تحلیل آمار پژوهشی شرکت ملی گاز
-  تهیه و تدوین گزارشات مربوط به فعالیت های پژوهشی به صورت منظم
تدوین و انتشار خبرنامه مدیریت پژوهش و فناوری و سایر بولتن ها و گزارشات مدیریت
-  راه‌اندازی مرکز اسناد پژوهشی
راه اندازی پایگاه‌ اطلاع ‌رسانی اینترنتی و اینترانتی مدیریت حاوی اطلاعات روز‌آمد مورد نیاز پژوهشی شرکت
- نیاز سنجی، فراهم آوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با صنعت گاز
- ارائه خدمات اطلاع رسانی ویژه به مدیران از طریق گردآوری، تدوین ترجمه و انتشار اطلاعات درموضوعات خاص
- توسعه بسترهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری جهت تسهیل فرآیند اطلاع رسانی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد خدمات اطلاع رسانی درسطح شرکت های تابعه
- نظارت بر روند گزارش فعالیت های پژوهشی و نظارت بر گردش صحیح اطلاعات به منظور جلوگیری از ناهماهنگی
- برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی


1384/9/20 يكشنبه
....
معرفي 
مركز آمار و اطلاع رساني وظيفه هدايت كليه فعاليت‌هاي كامپيوتري، آماري و اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري را از طريق بكارگيري تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي برعهده دارد.
1384/9/20 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما