معرفي کارکنان
معرفي کارکنان 
نام و نام خانوادگي مقطع و رشته تحصيلي مسؤوليت
هدايت اميدوار كارشناس ارشد مهندسي صنايع

رئيس امور ارتباطات با مراكز و مجامع علمي و پژوهشي

 


1384/12/24 چهارشنبه
....