کميته هاي تخصصي
تست 
1391/9/21 سه‌شنبه
....
کميته ها 
كميته ها و كارگروههاي تخصصي
كميته تخصصي پالايش
كميته تخصصي غشا
كميته تخصصي نرم افزار و شبيه سازي
كميته تخصصي خوردگي
كميته تخصصي گوگرد
كميته تخصصي HSE
كميته تخصصي انتقال
كميته تخصصي مقاوم سازي
كميته تخصصي ابزار دقيق/كنترل و اتوماسيون
برنامه ريزي راهبردي
كميته انرژي و اقتصاد انرژي
كارگروه اصلاح الگوي مصرف
كارگروه CNG
كارگروه هيدرات
كارگروه مديريت دي اكسيد كربن در صنعت گاز (CMD)
كارگروه كاهش مواد زائد و تخريب محيط زيست در واحدهاي توليدي و بهره برداري
كميته فلر
كميته اجرايي جشنواره پژوهش و فناوري در صنعت نفت
هيات مميزي پژوهشي

 


1384/12/24 چهارشنبه
....