معرفي کارکنان
  معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

تلفن تماس

پست الکترونیک

نادر رضائیان

کارشناسی مهندسی مکانیک, کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

رئیس امور پژوهش، توسعه و فناوری

84875016

-

مرضیه زارع

دکترای مهندسی شیمی

کارشناس ارشد ارتباط با مجامع علمی و بین المللی

84875036

zare@nigc.ir

محسن میاندهی - - 84875048 -

منصوره بصیرت

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس ارشد پژوهش های ذخیره سازی

84875034

basirat@nigc.ir

مسعود متولیان

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس ارشد پژوهش های انتقال و توزیع گاز

84875051

motevallian@nigc.ir

شاهرخ زندیه

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد پژوهش های انرژی

84875049

zandieh@nigc.ir

پریسا نوری اصل

دکترای مهندسی شیمی

کارشناس ارتباط آموزشی

84875027

noori_parisa@yahoo.com

صدیقه سیدعلی - کارشناس ارشد پژوهش های بهینه سازی مصرف انرژی 84875037 -
عطیه حمیدی نژاد - کارشناس ارشد تجهیزات مکانیکی 84875038 -

انسیه رمضانی

کارشناسی ارشد شیمی

کارشناس امور پژوهش

81315674

ramezani_e@nigc.ir

زهرا ابراهیمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

81315654

ebrahimi_zahra@nigc.ir

فریماه خیابانی - کارمند دفتر 84875116 -
طاهره صالحی - کارمند دفتر 84875114

 


1384/12/22 دوشنبه
....