ترکيب کنوني شورا
ترکیب کنونی شورای پژوهش شرکت ملی گاز ایران 
عضو شورا سمت
مهندس حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران (رئیس شورا)
مهندس مظفر جراحی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز
مهندس بهزاد بابازاده مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران
دکتر غلامرضا بهمن نیا مدیر هماهنگ و نظارت بر تولید
مهندس محمدرضا قدسی زاده مدیر محترم برنامه ریزی تلفیقی
مهندس سعد مومنی مدیر گازرسانی
مهندس سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران
دکتر حمید آلادپوش نماینده معاونت مهندسی, پژوهش و فناوری صنعت نفت
دکتر تکبر زمانیان نماینده پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر سید حسام نجیبی نماینده دانشگاه صنعت نفت
دکتر احمد فرمهینی فراهانی نماینده موسسه مطالعات بین المللی انرژی
دکتر محمدرضا امیدخواه استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی وطنی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی استاد  دانشگاه علم و صنعت
مهندس حسین صابری معاون توسعه  فناوری پارک فناوری پردیس
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید پاک سرشت مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران (دبیر شورا)

 


1385/1/15 سه‌شنبه
....