معرفي کارکنان
معرفی کارکنان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت جاری

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ

نوع همکاری

1

احمد باقری

رئیس برنامه ریزی و کنترل طرحها

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

رسمی

2

مریم صادقی

کارشناس ارشد طراحی سیستم ها و ارزیابی پروژه ها

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

رسمی

3 فاطمه زاجکانیها کارشناس ارشد پژوهش های حفاظت صنعتی -

رسمی

4 عباس قیومی - -

رسمی

5 معصومه خسروی

کارشناس طراحی سیستم ها و ارزیابی پروژه ها

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

رسمی

6 فاطمه یگانه مسئول دفتر - -

 


1385/2/27 چهارشنبه
....