حمايت از طرحهاي پژوهشي
حمايت از طرحهاي پژوهشي 

  ماموريت اخذ نيازهاي پژوهشي، پردازش و پالايش و تبديل آنها به پروژه‌هاي قابل اجرا و ارائه به پژوهشگران و محققان کشور جهت انجام پروژه‌ها از مهمترين فعاليت هاي مديريت پژوهش و فناوري است. در اين راستا، اين مديريت به بررسي و حمايت از طرحهاي پژوهشي كاربردي و توسعه‌اي مرتبط با زنجيره عرضه گاز (پالايش، انتقال، توزيع و مصرف) و يافتن شيوه‌هاي مناسب جهت انتقال دانش و فناوري صنعت گاز كشورها يپيشرفته به داخل کشور اقدام مي کند.

طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده از سوي دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور در صورتي که با اولويتهاي پژوهشي شرکت ملي گاز هماهنگي داشته باشد پس از بررسي در کميته هاي تخصصي از حمايت مديريت پژوهش و فناوري برخوردار خواهند شد.


1385/1/15 سه‌شنبه
....