پايان‌نامه‌هاي جاري و خاتمه يافته
جستجوي پايان‌نامه و پروژه 

براي جستجوي پايان نامه يا پروژه مورد نظر به صورت زير اقدام نماييد:

1. به سامانه جامع اطلاعات پژوهشي شركت ملي گاز ايران به نشاني http://resinfo.nigc.ir  برويد .

2. سپس براي جستجوي پايان نامه يا پروژه مورد نظر خود به ترتيب روي آيتم هاي جستجوي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي ،جستجوي طرح ها / پروژه ها كليك نماييد.

 

3. در صفحه باز شده به لينك جستجوي پيشرفته برويد .

 

4. حال با توجه با اطلاعات موجود پايان نامه يا پروژه مورد نظر خود را جستجونماييد .


1390/2/31 شنبه
....