همايش هاي داخلي
اطلاعيه 

پيرو مصوبه جلسه 1604 در تاريخ 12 مهرماه 1393 هيأت مديره محترم شركت ملي گاز ايران كه طي نامه شماره گ0/دب299/0-17117 در تاريخ 9 آذرماه 1393 ابلاغ گرديد، اطلاع‌رساني همايش‌ها به مديريت محترم توسعه منابع انساني - امور آموزش و تجهيز نيروي انساني محول شده است.


1393/10/21 يكشنبه
....
دومين کنفرانس نقش پژوهش و فناوري‌هاي نوين در مديريت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالادستي)  

دومين کنفرانس نقش پژوهش و فناوري هاي نوين در مديريت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالا دستي)