دوره هاي آموزشي
دومين همايش تخصصي و آموزشي اندازه گيري هيدروکربن‌ها (ميترينگ ) در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي  

دومين همايش تخصصي و آموزشي اندازه گيري هيدروکربن ها (ميترينگ ) در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي