معرفي کارکنان
معرفی کارکنان 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مسؤولیت
مصطفی سپهریان  کارشناسی ارشد اطلاع رسانی، کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران رئیس مرکز آمار و اطلاع رسانی
سمیه باصری  کارشناسی ارشد آمار کارشناس مرکز آمار و اطلاع رسانی
بهناز بهرامیان  کارشناسی ارشد اقتصاد نظری کارشناس مرکز آمار و اطلاع رسانی
مرضیه مقدسی  کارشناسی ارشد مهندسی  کامپیوتر کارشناس مرکز آمار و اطلاع رسانی
مریم  ادریسی  کارشناسی مهندسی  شیمی کارشناس مرکز آمار و اطلاع رسانی

 


1385/1/19 شنبه
....