سال دوم، شماره چهل و ششم (الكترونيكي)، پنجم ارديبهشت ماه 88، ناشر: مركز آمار و اطلاع رساني فونت
اخبار مديريت
فراخوان انجام طرح پژوهشي با موضوع نهادينه كردن فرهنگ مصرف
مديريت پژوهش و فناوري با همكاري روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در نظر دارد طرح تحقيقاتي "سنجش بازخورد اطلاع رساني روابط عمومي در خصوص نهادينه كردن فرهنگ مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي" را به انجام رساند. 
 از كليه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داراي مجوز از مراجع قانوني دعوت مي شود پيشنهاد خود را تا تاريخ 15/2/ 1388 مطابق فرم پژوهشي مندرج در بخش دستورالعمل ها و فرمها تهيه و به آدرس تهران ،خيابان مفتح جنوبي، خيابان شهيد شيرودي ،پلاك 8, طبقه سوم, اتاق 311 ارسال نمايند. لازم به ذكر است اين مديريت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالي مختار است و براي تهيه پيشنهاد پروژه نيز هزينه اي پرداخت نخواهد شد.
شرح خدمات طرح
مقالات تحليلي
طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا براي حمايت از پروژه Nabucco  
مأخذ: نشريه WGI     فوريه 2009        مترجم: مرضيه فاضل نيا
انتشار خبر مربوط به طرح پيشنهادي كميسيون اروپا مبني بر تخصيص مبلغ 5 ميليارد يورو به بخش انرژي و شبكه هاي گسترده خطوط لوله انتقال گاز طي دو سال آينده، حاكي از حمايت آشكار اتحاديه اروپا از برنامه هاي متنوع سازي منابع عرضه گاز و كاهش وابستگي به گاز روسيه است. اما تصويب اين طرح هنوز هم با موانعي روبروست؛ مسئله تأمين گاز از سوي آذربايجان و شرايط ترانزيتي تركيه نيز از جمله موضوعاتي است كه ترديدهاي موجود را شدت مي بخشد اما با اين وجود طرح مزبور در جهت حمايت از خط لوله Nabucco گام بر مي دارد؛ اين خط لوله بي آنكه از روسيه عبور كند، گاز توليد كشورهاي حاشيه درياي خزر و خاورميانه را به اروپا منتقل خواهد كرد.
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا چند ماه پيش در خصوص تخصيص دوباره مبلغ 5 ميليارد يورو اعلام توافق كردند با اين وجود جزئيات طرح پيشنهادي اخير هنوز توسط شوراي وزيران اتحاديه اروپا به تصويب نرسيده است؛ اين طرح در تاريخ 3 فوريه از پشتيباني نمايندگان پارلمان اروپا برخوردار گشت. در طرح پيشنهادي مورد بحث، براي نخستين بار، مبلغي معادل 5/3 ميليارد يورو براي سال هاي 2009-2010 به بخش انرژي اختصاص يافته كه 025/1 ميليارد يورو از اين مبلغ براي اجراي پروژه هاي گازي پيش بيني شده است.
به استثناي پروژه Nabucco، كليه حمايت هاي مالي به صورت كمك هاي بلاعوض ارائه خواهد شد؛ مبلغي معادل 250 ميليون يورو براي كمك به اجراي طرح Nabucco درنظر گرفته شده كه مستقيماً به اعضاي كنسرسيوم واگذار نمي شود بلكه در اختيار مؤسسات استقراضي چند جانبه قرار خواهد گرفت و در اين مورد احتمالاً بانك سرمايه گذاري اتحاديه اروپا كه بازوي مالي اين اتحاديه محسوب مي شود، انتخاب خواهد شد تا با اعطاي وام هاي بدون بهره يا كم بهره.... متن كامل مقاله
همايش هاي داخلي
سخن هفته
امام علي (ع): زياده روي و اسراف مکن، زيرا بخشش اسراف کار مورد ستايش نيست و تنگدستي او هم مورد ترحم واقع نمي شود. غررالحکم، ص 34.
پژوهش در شرکت هاي تابعه
اولين سمينار علمي و نوآوري در پالايشگاه فجر جم
اولين سمينار علمي و نوآوري پالايشگاه فجر جم، با حضور مديرعامل، مسئولان، كارشناسان فني و بهره برداري در تاريخ 20/1/88 در اين پالايشگاه تشكيل گرديد.
به گزارش روابط عمومي اين شرکت، در اين سمينار پس از تلاوت كلام نوراني وحي, مهندس سپهري دبير سمينار و كارشناس اداره مهندسي و توسعه به تشريح اهداف سمينار پرداخت و افزود: هدف اصلي از برگزاري سمينار، شكوفا شدن و بالندگي استعدادهاي بالقوه كارشناسان پالايشگاه، مستند سازي كارهاي نوآوري، اصلاحي و ابتكارات انجام شده در كليه ادارات و واحدها، انتقال نوآوري ها و تجربه بدست آمده در مرحله اول به ساير پرسنل پالايشگاه و در مرحله دوم به ساير شركت هاي وزارت نفت و صنايع كشور و در نهايت تقدير و تشويق افراد مستعد، نوگرا و پويا است.
در ادامه مهندس رزاقي مديرعامل شركت به ايراد سخنراني پرداخت و با تاكيد بر برگزاري سمينارهاي علمي و نوآوري در سطح شركت افزود، گزارش های كارهاي اصلاحي بسياري در پالايشگاه انجام مي شود كه از لحاظ علمي و نوآوري بسيار حائز اهميت هستند. سپس موضوع و مقاله Purging خطوط لوله، مخازن و ظروف بر اساس استاندارد NFPA توسط مهندس علي سينائي كارشناس ارشد اداره HSE با استفاده از نرم افزار پاور پوينت ارائه گرديد كه اهم و سر فصل مطالب بشرح ذيل مي باشد. .... متن کامل خبر  
مقالات بين المللي
مدلي ساده براي پيش بيني ميزان حلاليت گازهاي اسيدي در الکونول آمين ها
نويسندگان: مارك پوزي (دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تگزاس) و همکاران
منبع:  نشريه Gas Seperation & Purification سال 1996
چكيده:
به منظور پيش بيني داده هاي تعادلي بخار-مايع گازهاي اسيدي در آلكانول آمين ها، يك مدل ساده طراحي و پيشنهاد شد. اين مدل به آساني در ماشين حساب هاي كوچك نيز قابل محاسبه بوده، اما منشاء آن يك تئوري است. مقادير ثابت اين مدل از طريق رگراسيون داده هاي VLE تجربي به دست آمد. كل مقدار بار گازهاي اسيدي از 003/0 تا 8/0 و تحت دماهاي مختلف و غلظت هاي متفاوت آمين توسط اين مدل اندازه گيري و با هم مقايسه گرديد و نتايج معتبر و قابل اطميناني به دست آمد.
به نظر مي رسد پيش بيني هاي مربوط به فشار جزئي با مدل هاي پيچيده تر و دقت تا مقادير مرتبه هفت از فشار هم مطابقت دارد. نتايج نشان مي دهد كه ميزان حرارت جذب مقادير بدست آمده از اين مدل با منابع موجود در ادبيات موضوع نيز مطابقت دارد. پارامترهاي سيستم هاي MDEA-H2O- H2S-CO2 و DEA- H2O- H2S ، ارائه شده است. متن كامل مقاله به زبان انگليسي
همايش هاي بين المللي
نشاني: خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 8، ط3، مديريت پژوهش و فناوري، مركز آمار و اطلاع رساني
 شماره تلفن: 81315677، شماره نمابر: 81315680، پست الكترونيكي: research_infocenter@nigc.ir