پايان نامه هاي جاري
 
رديفشركتوضعيتمقطععنواننام دانشگاهنام استاد راهنماتاريخ عقد قرارداد
1شركت انتقال گاز ايران جاريكارشناسي ارشدآناليز ترك و بررسي رشد آن در لوله هاي گاز در شرايط SSCدانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباددكتر مرادي12/8 /1387
2شركت انتقال گاز ايران جاريكارشناسي ارشدبررسي و بهينه سازي انرژي بر روي توربوكمپرسور از طريق آناليز قابليت اطميناندانشگاه پيام نورمركز تهراندكتر ابراهيمي پور25/2 /1389
3شركت انتقال گاز ايران جاريكارشناسي ارشدمطالعه عددي اندركنش لوله و خاك تحت اثر گسل امتداد لغزدانشگاه رازي كرمانشاهدكتر محمد شريفي پور31/5 /1389
4شركت پالايش گاز پارسيانجاريكارشناسي ارشدبررسي تاثير تركيب گاز به بسترهاي جاذب مولكولار سيو و كارايي بستردانشگاه تربيت مدرسدكتر حسن پهلوان زاده4 /6 /1388
5شركت پالايش گاز پارسيانجاريكارشناسي ارشدارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) درشركت پالايش گاز پارسيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيرازدكتر نيكزاد منطقي1 /7 /1389
6شركت پالايش گاز پارسيانجاريكارشناسي ارشدبررسي و بهينه سازي عمليات واحد نم زدايي گاز طبيعي در شركت پالايش گاز پارسياندانشگاه شيرازدكتر نصير مهران بد1 /7 /1389
7شركت پالايش گاز پارسيانجاريكارشناسي ارشدعارضه يابي نظام تداركات شركت پالايش گاز پارسياندانشگاه آزاد اسلامي واحد شيرازدكتر نيكزاد منطقي1 /7 /1389
8شركت گاز استان آذربايجان شرقيجاريكارشناسي ارشدسنجش بهره وري عوامل خدماتي در شركت گاز استان آذربايجان شزقي با تاكيد بر ساختار مديريتيدانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابدكتر غلامرضا رحيمي31/5 /1389
9شركت گاز استان آذربايجان غربيجاريكارشناسي ارشدشناسایی حد بهینه فشار عصبی کارکنان در رابطه با عملکرد آنان در شرکت ملی گاز استان آذربایجان غربیدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوينمرتضی موسی خانی18/12/1387
10شركت گاز استان اردبيلجاريكارشناسي ارشداصول و مباني طراحي مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز فشردهدانشگاه بين المللي امام خميني قزويندكتر مهدي حسيني1 /10/1389
11شركت گاز استان اصفهانجاريدكتريرابطه ويژگي هاي فردي ، آموزشي وسازماني باسطوح ارزشيابي آموزشي در چارچوب الگوي پيشنهادي ارزشيابي واثر بخشي آموزشي در كاركنان شركت گاز استان اصفهان دانشگاه اصفهاندكتر حميدرضا عريضي1 /11/1387
12شركت گاز استان اصفهانجاريكارشناسي ارشدبررسي عوامل موثر انگيزشي در پياده سازي مديريت دانش در شركت گاز استان اصفهاندانشگاه اصفهاندكتر مهدي ابزري12/4 /1389
13شركت گاز استان اصفهانجاريكارشناسي ارشدبرآورد و تحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري در استان اصفهاندانشگاه اصفهاندكتر صادق بختياري18/8 /1389
14شركت گاز استان تهرانجاريكارشناسي ارشدمدلسازي ذخيره خشك و مرطوب گاز طبيعي به روش جذب سطحيدانشگاه صنعتي سهند تبريزدكتر جعفر صادق مقدس22/1 /1388
15شركت گاز استان تهرانجاريكارشناسي ارشد ساخت فيلتر تيتانيا سيليكايي نانو پروس براي جداسازي نيتروژن از هيدروكربن هاي اصلي گازدانشگاه تربيت مدرسدكتراحسان طاهري نساج22/6 /1388
16شركت گاز استان چهارمحال و بختياريجاريكارشناسي ارشدتعيين تأثير فرهنگ يادگيري سازماني برتعهد سازماني،رضايت شغلي و قصد ترک خدمت در کارکنان شرکت گاز استان چهار محال و بختياريدانشگاه اصفهاندکتر سيد محسن علامه8 /4 /1389
17شركت گاز استان چهارمحال و بختياريجاريكارشناسي ارشدارزيابي تاثير مديريت دانش بر اثربخشي سازماني. مطالعه موردي :شركت گاز استان چهارمحال و بختياريدانشگاه اصفهاندكتر محمد اسماعيل انصاري1 /7 /1389
18شركت گاز استان چهارمحال و بختياريجاريكارشناسي ارشدفرایند یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل‌کنندگان آن در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاریدانشگاه علامه طباطباييدکتر وجه‌الله قربانی‌زاده26/7 /1389
19شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدمدلسازي رتبه كاسته جريان گذرا در شبكه هاي توزيع گاز طبيعيدانشگاه شهيد چمران اهوازمرتضي بهبهاني نژاد25/6 /1388
20شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدبررسي جايگزيني خاموت هاي دور پيچ ساخته شده از الياف FRP بجاي خاموت هاي فلزي جهت كاهش خوردگي در سازه هاي بتني بكار رفته در پروژه هاي گازي كشوردانشگاه سمنانمحمد كاظم شربتدار28/10/1388
21شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدبررسي پارامترهاي سايكلون هاي جداكننده گازيدانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر امين رضا نقره آبادي11/11/1388
22شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدتحليل تنش در لوله هاي پلي اتيلني وصله شده جهت توزيع گازدانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر محمد شيشه ساز11/11/1388
23شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدتوزيع تنش در نوك ترك در اتصالات لب به لب لوله هاي پلي اتيلني در شبكه هاي گاز رسانيدانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر محمد شيشه ساز11/11/1388
24شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي عددي جريان دوفازي،در بستر جامد -گاز،از ديدگاه اويلر-لاگرانژدانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر امين رضا نقره آبادي11/11/1388
25شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدتدوين نرم افزار شبيه سازي حفاظت كاتدي با استفاده از شبکه هاي سيستم عصبي براي خط لولهدانشگاه صنعت نفت اهوازدكتر منصور فرزام1 /12/1388
26شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدطراحي مدلي از پيشايندها و پيامدهاي ابعاد سه گانه اعتياد به كاردانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر نعامي12/4 /1389
27شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدطراحي و آزمون مدلي از پيشايندهاي خستگي مزمن در كاركنان شركت گاز استان خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر مهرابي زاده12/4 /1389
28شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشداثر هيدروژن نفوذي بر خواص مکانيکي خطوط انتقال تحت حفاظت کاتديدانشگاه تهراندكتر سعيد رضا اله كرم11/10/1389
29شركت گاز استان خوزستانجاريكارشناسي ارشدبررسي و مطالعه پديده کاتديک شيلدينگ در لوله هاي انتقال گاز پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريفدكتر سعيد رضا اله كرم11/10/1389
30شركت گاز استان سمنانجاريكارشناسي ارشدبررسي تجربي ممانعت كننده هاي شيميايي در سيستم تشكيل هيدرات گاز طبيعيدانشگاه اراكدكترمصطفي كشاورز7 /11/1388
31شركت گاز استان سمنانجاريكارشناسي ارشدبدست آوردن خواص ترموديناميكي گاز طبيعي با استفاده از معادله حالت دانشگاه صنعتي شاهروددكترمحمود فرزانه12/11/1388
32شركت گاز استان سمنانجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي رسوب هيدرات در خطوز انتقال گاز به كمك CFD دانشگاه سمناندكتر فرشاد ورامينيان21/2 /1389
33شركت گاز استان سمنانجاريكارشناسي ارشدبررسي محاسبات تبخير ناگهاني چند جزيي- چند فازي در سيستم هاي حاوي هيدرات گازي (با تاكيد بر تبخير منفي)دانشگاه سمناندكتر فرشاد ورامينيان2 /3 /1389
34شركت گاز استان سمنانجاريكارشناسي ارشدفارسي بررسي پايداري سيستم هاي چند جزئي –چند فازي (هيدرات گازي)دانشگاه سمناندكتر فرشاد ورامينيان29/4 /1389
35شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدبررسي رابطه كيفي بين زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي شركت گاز استان فارسدانشگاه شاهددكتر سيد احمد حسيني 
36شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدمدل سازي سيستم نگهداري و تعميرات با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو و زنجيره ماركف مطالعه مردي شركت گاز استان فارسدانشگاه شيرازدكتر نظام الدين فقيه8 /1 /1388
37شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدبررسي رابطه تفكر سيستمي مديران با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت توسط آنان: شركت گاز استان فارسدانشگاه شيرازدكتر پرويز ساكتي23/10/1388
38شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشداثر مصرف انرژی گاز طبيعي بر رشد اقتصادی در ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد شيرازدكتر علي حقيقت26/12/1388
39شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدمطالعه تجربي تشكيل هيدرات گاز طبيعي سنتز شده در محيط متخلخلدانشگاه صنعتي شيرازدكتر جعفر جوانمردي15/1 /1389
40شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدامكان سنجي كاربرد مديريت عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان شركت گاز استان فارسدانشگاه شيرازدكتر رحمت الله مرزوقي19/3 /1389
41شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدبررسي ارتباط بين مصرف انرژي، درآمد واقعي، سرمايه گذاري و اشتغال ( كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا)دانشگاه شيرازدكتر ابراهيم هاديان19/3 /1389
42شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدطراحي و بهينه سازي سيستم توزيع شاخه اي گاز طبيعي بر مبناي تئوري ساختاريدانشگاه شيرازدكتر خسرو جعفر پور19/3 /1389
43شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدهزينه هاي دولت بر شدت مصرف انرژي، بخش صنعت در ايران (1386-1376)دانشگاه شيرازدكتر ابراهيم هاديان19/3 /1389
44شركت گاز استان فارسجاريكارشناسي ارشدرابطه بين منبع كنترل و خودكارآمدي با تعهد سازماني كاركنان گاز استان فارسدانشگاه پيام نور شيرازدكتر فريبا تابع بردبار15/10/1389
45شركت گاز استان قزوينجاريكارشناسي ارشدبررسي و ارزيابي ريسك زيست محيطي خطوط انتقال گاز و تدوين الگوي مديريت آن در پروژه گاز رساني به الموتدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقاتدكتر نبي الله منصوري12/10/1389
46شركت گاز استان قمجاريدكتريتحليل پوششي داده ها مبتني بر تئوري بهينه سازي استواردانشگاه علم و صنعت ایراندكار سيد جعفر سجادي30/1 /1388
47شركت گاز استان گلستانجاريكارشناسي ارشدبررسی رابطه بین شفافیت نقش و توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت گاز استان گلستاندانشگاه اصفهانسعید رجایی پور28/12/1387
48شركت گاز استان گيلانجاريكارشناسي ارشدبررسي عوامل موثر بر تقاضاي گاز طبيعي خانگيدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراكشمس الدين شيرين بخش ماسوله10/6 /1388
49شركت گاز استان گيلانجاريكارشناسي ارشدبررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار هاي شهروندي سازمانيدانشگاه گيلاندكتر محمد حسن قليزاده6 /10/1389
50شركت گاز استان مازندرانجاريكارشناسي ارشدبررسی عوامل مؤثرایجاد استرس در کارکنان شرکت گاز استان مازندران و راهکارهای جلوگیری از آندانشگاه آزاداسلامي واحد ساری دکتر ترانه عنایتی24/1 /1389
51شركت گاز استان مازندرانجاريكارشناسي ارشدمدل سازی انتشار ذرات در یک فضای داخلی مشخصدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدکتر موسی فرهادی 13/2 /1389
52شركت گاز استان مازندرانجاريكارشناسي ارشدیک روش فرا ابتکاری برای مکان یابی ایستگاههای تقلیل فشار و تخصیص شبکه گازرسانی: مطالعه موردی در شرکت گاز استان مازندراندانشگاه علوم وفنون مازندراندکتر ایرج مهدوی2 /5 /1389
53شركت گاز استان مازندرانجاريكارشناسي ارشدسنجش و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی کار کنان شرکت گاز مازندران دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهرمجتبی طبری13/5 /1389
54شركت گاز استان مازندرانجاريكارشناسي ارشدارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای شهری شرکت گاز مازندران با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (DEA)دانشگاه علم و صنعت ایرانسید محمد سید حسینی16/5 /1389
55شركت گاز استان کرمانجاريكارشناسي ارشدیش بینی مصرف گاز با تکنیکهای داده آماریدانشگاه قماعظم دوست محمدی15/7 /1388
56شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشدتهیه نانو فیلتربرای جذب H2Sدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهوازدكتر زهرا رمضاني21/12/1388
57شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشدتعیین ترازهای صوتی در محیطهای بازو بسته پالایشگاه به منظور ارائه راهکارههای فنی – کنترلیدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات واحد اهوازخانم دكتر نصيري31/1 /1389
58شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشداستفاده از ازن برای بهینه سازی هزینه های تصفیه آب برجهای خنک کننده واحد Utility پالایشگاه گاز بیدبلنددانشگاه صنعتي اميركبير واحد ماهشهردكتر بيات8 /4 /1389
59شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشدمدلسازی هندسی مجراهای پیچیده توربوپمپ گریز از مرکز و شبیه سازی جریان درون آنهادانشگاه شهيد چمران اهوازدکتر بحرینیان1 /5 /1389
60شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشد-توليد شبكه بي سازمان تركيبي وحل عددي جريان سيال لزج روي بالواره (RAE2822)دانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر سعيد بحرينيان27/7 /1389
61شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشدديناميك سيالات محاسباتي يك توربوپمپ صنعتي دومرحله اي گريز از مركزدانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر سعيد بحرينيان27/7 /1389
62شرکت پالايش گاز بيد بلندجاريكارشناسي ارشدرابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایشگاه بید بلنددانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوازدكتر فريبا حافظي1 /8 /1389
63شرکت پالايش گاز پارس جنوبيجاريكارشناسي ارشدمدل سازي و شبيه سازي واحد نم زدايي گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكوليدانشگاه صنعتي اصفهانمحمدرضا احساني0 /0 /1388
64شرکت پالايش گاز پارس جنوبيجاريكارشناسي ارشدبررسي عملكرد و بهينه سازي راندمان حرارتي يك كوره گازي(واحد104پالايشگاه چهارم)به روش تجربي و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار FHIRدانشگاه سيستان و بلوچستان-1 /6 /1388
65شرکت پالايش گاز پارس جنوبيجاريكارشناسي ارشدبررسي تشكيل wax در خطوط لوله دريايي و تجهيزات موجود در پالايشگاه گازيدانشگاه خليج فارس بوشهر-1 /12/1388
66شرکت پالايش گاز پارس جنوبيجاريكارشناسي ارشدمستند سازي بخشهاي مديريت محدوده و مديريت تغييرات پروژه مجتمع گاز پارس جنوبي فازهاي 2و3 بر مبناي PMBOK2004سازمان مديريت صنعتي-1 /12/1388
67شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدپيش بيني تاثير خصوصي سازي در شرکت پالايش گاز سرخون و قشم براستراتژيهاي بازاريابي شرکتدانشگاه آزاد اسلامي واحد قشمدكتر محمد محمودي ميمند 22/9 /1388
68شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدبررسي موانع پياده سازي استراتژي هاي شرکت پالايش گاز سرخون وقشم با استفاده از مدل ارزيابي متوازن (BSC)دانشگاه شهيد بهشتيدكتر فرخ قوچاني14/11/1388
69شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدطراحي و شبيه سازي نرم افزاري يک سيستم جديد پايدار و مقاوم در برابر خرابي بمنظور نظارت و شناسايي دقيق مقدار و محل نشتي هاي گاز در لوله هاي انتقال و اتصالات مربوطه با استفاده از شبکه هاي حسگر بي سيم در محيط نرم افزاري شبيه ساز NS2دانشگاه صنعتي امير کبيردکتر حسين پدرام22/8 /1389
70شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشد بررسي و امكان سنجي استفاده از برج تماس آمين (C-101) به عنوان تفكيك كننده عمودي به روش عددي در واحد شيرين سازي (1000) شركت پالايش گاز سرخون و قشمدانشگاه هرمزگاندکتر جمشيد خورشيدي 21/9 /1389
71شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي احتراق در کوره H-701 شرکت پالايش گاز سرخون و قشم جهت محاسبه شار حرارتي روي تيوب‌هاي بخش تابشي دانشگاه هرمزگاندکتر يونس بخشان 21/9 /1389
72شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي عددي جريان سيال در تفكيك كننده هاي واحد تنظيم نقطه شبنم در شركت پالايش گاز سرخون و قشمدانشگاه هرمزگاندکتر يونس بخشان 21/9 /1389
73شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدسالم سازي آبهاي ضايعاتي از طريق جذب سطحي توسط مواد نانوساختاردانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوبدكتر محمد مهدي اكبرنژاد 5 /10/1389
74شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشدارائه يك روش مناسب ولتامتري (پلاروگرافي) جهت تعيين و اندازه گيري مقدار آهن در نمونه دي اتيلن گلايكول مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخوندانشگاه پيام نور مركز سيرجان دكتر محمد علي كريمي 12/10/1389
75شرکت پالايش گاز سرخون و قشمجاريكارشناسي ارشداندازه‌‌گيري منگنز موجود در محلول دي اتيلن گليکول به‌روش ولتامتري عاريسازيدانشگاه پيام نور مركز سيرجان دكتر عبدالحميد هاتفي مهرجردي 12/10/1389
76شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي ديناميكي فرايند جذب سطحي جهت بهبود راندمان جداسازي نيتروژن از هوا در پالايشگاه خانگيراندانشگاه فردوسي مشهددكتر اكبر شاهسوند1 /12/1387
77شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدHAZOP واحد تقطير پالايشگاه شهيد هاشمي نژاددانشگاه سيستان و بلوچستاندكتر فرهاد شهركي20/3 /1388
78شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدمطالعه سيسنم مخاطرات و راهبري در صنايع شيميايي بر مبناي مدل هاي شبيه سازي و روشهايدانشگاه سيستان و بلوچستاندكتر رهبر رحيمي20/3 /1388
79شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي ذخيره سازي گاز طبيعي در جاذبهاي كربني مرطوبدانشگاه فردوسي مشهددكتر علي احمد پور23/8 /1388
80شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي استاتيكي فرآيند دانه بندي گوگرددانشگاه فردوسي مشهددكتر شاهسوند26/12/1388
81شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدارزيابي و شناسايي مخاطرات فرآيندي به روش HAZOP واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاهدانشگاه صنعتي امير کبيردكتر آشتياني10/5 /1389
82شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي عوامل حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم نرم افزاري مديريت نگهداري و تعميرات CMMS، مطالعه موردي در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاددانشگاه پيام نورمركز تهراندكتر آيت25/5 /1389
83شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان و تعهد سازماني (بر اساس مدل پنلي و گولد)دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهددكتر غلامعباس شكاري1 /6 /1389
84شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي ديناميكي و آناليز به روش CFD عمليات شيرين سازي گاز بر روي سيني هاي برج تماس(دونوع سيني معمولي و ظرفيت بالا)دانشگاه صنعتي امير کبيردكتر ميترا دادور10/7 /1389
85شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدارائه مدلي جهت ارزيابي شركتهاي كامپيوتري شركت كننده در پيمانهاي خدماتي با تركيب رويكرد تحليل پوششي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقاتدكتر محمود البرزي5 /8 /1389
86شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي اثر بخشي IMS در شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاددانشگاه شهيد بهشتيدكتر غلامحسين خورشيدي1 /9 /1389
87شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدشبيه سازي ديناميك و آناليزبه روش CFD كوره واكنش واحد بازيافت گوگرد(كلاوس) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمالدكتر نصرالله مجيديان1 /9 /1389
88شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدمدلسازي هيدروديناميكي برجهاي جذبي با آكنه هاي متحركدانشگاه صنعت نفت اهوازدكتر بهرام هاشمي شهركي1 /9 /1389
89شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادجاريكارشناسي ارشدبررسي علل افزايش H2S در گاز شيرين خروجي از واحد تصفيه گاز پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد پس از شارژ آمين نو به واحددانشگاه فردوسي مشهددكتر ناصر ثقه الاسلامي20/10/1389
90شرکت پالايش گاز فجر جمجاريكارشناسي ارشدکاربرد نظریه آشوب در تحلیل و مدلسازی ریاضی تنشهای شغلیدانشگاه شيرازنظام الدین فقیه10/10/1387
91شرکت گاز استان بوشهرجاريكارشناسي ارشدبررسي تاثير عدالت سازماني بر سرسختي کارکنان شرکت گاز استان بوشهردانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابدکتر جعفر بيک زاد25/10/1389
92شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدروش هاي ارزيابي كيفيت المنت فيلترهاي ايستگاه هاي تقليل فشار گازدانشگاه فردوسي مشهدجواد سرگلزايي1 /11/1387
93شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدساخت نانوحسگرهاي گازي با استفاده از اكسيد كبالت و ناخالصي مس جهت شناسايي گاز متاندانشگاه فردوسي مشهددكتر علي احمدپور15/4 /1388
94شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدتكنولو‍ژي RFId و كاربرد در صنعت گازدانشگاه الزهراءدكتر فريبا لطيفي1 /11/1388
95شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدامكانسنجي و استفاده از تكنولوژي RFID درحوزه هاي مختلف فعاليت هاي شركت گاز استان خراسان رضويسازمان مديريت صنعتيدكترحسين وظيفه دوست1 /2 /1389
96شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدتعيين تاثير پارامترهاي تنظيمي جوشكاري با گاز محافظ خنثي ورقهاي فولادي توسط الگوريتم هاي هوشمند به منظور بهينه سازي مشخصات مكانيكي اتصال (مطالعه موردي در شركت گاز استان خراسان رضوي)دانشگاه فردوسي مشهددكتر كلاهان15/4 /1389
97شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدبررسي رابطه مهارتهاي كوانتومي مديران بر اساس مدل شلتون و موفقيت مديران شركت گاز استان خراسان رضويدانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهددكتر غلامعباس شكاري20/5 /1389
98شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدرابطه بين رضايت شغلي و مولفه هاي كيفيت زندگي كاري از ديدگاه والتوندانشگاه فردوسي مشهددكتر احمد توكلي1 /6 /1389
99شرکت گاز استان خراسان رضویجاريكارشناسي ارشدبررسي سبك هاي تفكركاركنان شركت گاز استان خراسان رضوي و رابطه آن با رضايت شغليدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيدكتر خسرو بابايي1 /8 /1389
100شرکت گاز استان خراسان شمالیجاريكارشناسي ارشداثربخشي مشاوره چند وجهي لازاروس بر سازگاري و فرسودگي شغلي كاركنان شركت گاز استان خراسان شماليدانشگاه علامه طباطباييدكتر فرحبخش7 /1 /1389
101شرکت گاز استان خراسان شمالیجاريكارشناسي ارشدرابطه بين اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالیدانشگاه فردوسي مشهددكتر علي شيرازي1 /7 /1389
102شرکت گاز استان خراسان شمالیجاريكارشناسي ارشدبررسي فرايند مديريت ريسك در پروژه هاي گازرساني خراسان شمالي و بدست آوردن مدل علمي و عملي و پياده سازي آن در يك پروژه نمونهسازمان مديريت صنعتي-نمايندگي شرق دكتر رضا تهراني24/8 /1389
103شرکت گاز استان مرکزیجاريكارشناسي ارشدبرآورد تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي شهر اراك در بخش خانگي طي دوره 1387-1380دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکسيد عباس نجفي زاده3 /9 /1387
104شرکت گاز استان مرکزیجاريكارشناسي ارشدببرسي فاصله هاي موجود بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و مديريت دانش در شركت گاز استان مركزيدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدكتر حبيب الله جوانمرد3 /10/1387
105شرکت گاز استان مرکزیجاريكارشناسي ارشدتعیین ارتباط ساختاری بین جهت گیری خدمات سازمان با رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در شرکت گاز استان مرکزیدانشگاه آزاد اسلامي واحد فلقدكتر حبيب الله جوانمرد1 /3 /1389
106شرکت گاز استان مرکزیجاريكارشناسي ارشدتعیین نیازمندیهای توانمند سازی منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلقدكتر حبيب الله جوانمرد1 /3 /1389
107شرکت گاز استان مرکزیجاريكارشناسي ارشدجداسازي نيتروژن از گاز طبيعي به كمك نانو غشاهاي سراميكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوبدكتر ابوالفضل براتي15/4 /1389
108شرکت گاز استان یزدجاريكارشناسي ارشدارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمانهاي دولتي ايران (مطالعه موردي شركت ملي گاز ايران (شركت گاز استان يزد))دانشگاه يزددكتر وحدت زاد4 /2 /1389
109منطقه 2 عمليات انتقال گازجاريكارشناسي ارشدمقايسه كيفيت زندگي كاري و عملكرد سازماني بين شركتهاي گازاستان اصفهان و خراسان رضوي و منطقه 2و4 انتقال گازدانشگاه علامه طباطباييدكتر حميدرحيميان20/7 /1388
110منطقه 4 عمليات انتقال گازجاريكارشناسي ارشدبهينه سازي مصرف سوخت در ايستگاههاي تقويت فشاردانشگاه صنعتي شاهروددكتر محمود فرزانه گرد1 /2 /1389
111منطقه 8 عمليات انتقال گازجاريكارشناسي ارشدمطالعه در مورد بازدارنده هاي ترموديناميكي و سينتيكي هيدراتهاي گازي جهت جلوگيري از يخ زدگي در خطوط لوله انتقال گازدانشگاه صنعتي سهند تبريزدكتر جعفر صادق مقدس4 /5 /1388
112منطقه 8 عمليات انتقال گازجاريكارشناسي ارشدطراحي سيستم خبره براي شناسايي عيوب توربينهاي گازي منطقه 8 عمليات انتقال گازدانشگاه پيام نور تبريزدكتر مسعود مصدق خواه28/5 /1388
113منطقه 8 عمليات انتقال گازجاريكارشناسي ارشدبررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري منابع انساني منطقه 8 عمليات انتقال گازدانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابدکتر نادر بهلولي18/12/1388