صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


نسخه چاپي

فراخوان پروژه پژوهشی

جايگزينی گاز Sweeping شبكه مشعل با CO2

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی ياد شده را با مشخصات ذيل به مجری واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی داراي مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت) كه گواهی نامه قطب پژوهشی در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

 

1-    اهداف پروژه:

به نظر می رسد تمامی يا بخشی از گاز sweeping شبكه مشعل پالايشگاه سوم قابل جايگزينی با دی اكسيد كربن توليد شده پس از نمزدايی يا ساير عمليات مورد نياز باشد كه با اجرای آن، گاز سوخت مصرفی و در نتيجه گازهای گلخانه ای حاصل از احتراق آن كاهش می يابد.

 

2-    چكيده:

مطابق طراحی واحد تصفيه اتان در هر فاز، حدود 5 تن بر ساعت دی اكسيد كربن به مشعل ارسال می شود. همزمان به ازاء شبكه مشعل هر فاز، در حالت كمينه حدود 1400 كيلوگرم بر ساعت و در حالت بيشينه حدود 14000 كيلوگرم بر ساعت گاز سوخت به عنوان گاز sweeping  مصرف می شود؛ لذا به نظر می رسد تمامی يا بخشی از گاز sweeping اين شبكه قابل جايگزينی با دی اكسيد كربن توليد شده، پس از نمزدايی يا ساير عمليات مورد نياز باشد. برای كاهش ميزان گازsweeping  شبكه مشعل، مطالعات گسترده ای انجام شده كه با در نظر گرفتن شرايط عملياتی، مقدار گاز سوخت مورد استفاده تا 1/0 مقدار طراحی كاهش يافته اما CO2 توليدی كه تقريبا خالص اما مرطوب است همچنان به شبكه مشعل فشار متوسط ارسال می شود.

 

3-    خلاصه شرح خدمات درخواستی :


·        امكانسنجی استفاده از گاز دی اكسيد كربن به عنوان گاز sweeping  شبكه مشعل

·        بررسی فرآيندهای مورد نياز برای قابل استفاده كردن CO2 به  عنوان گاز sweeping  شبكه مشعل

·        بازطراحی شبكه sweeping با در نظر گرفتن تزريق CO2

·        طراحی مفهومی، Basic و Detail

·        تهيه اسناد مناقصه

 

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگی:

·        سوابق تيم اجرايی مرتبط با موضوع فراخوان

·        مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه های كارفرمايان قبلی در خصوص كيفيت كار ، كفايت نفرات كليدی ، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندی

·        گواهی نامه قطب پژوهشی مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت

 

4-    معيارهای ارزيابی:

 

 

1  سوابق علمی و تجربيات مجری در زمينه موضوع   
  20 امتياز
2  سوابق علمي و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع
  20 امتياز
3  پيش بيني تخصص هاي مورد نياز
  10 امتياز
5  درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه   30 امتياز
6  برنامه زمانبندي    
  10 امتياز
7  امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)
  10 امتياز

 

 

لذا از كليه قطب های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 98/12/25 به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان طي مكاتبه اي با واحد پژوهش و فناوري مجتمع گاز پارس جنوبي ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستي را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشاني پستي: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- فازهاي 2و3- ساختمان مركزي-طبقه چهارم ، اداره پژوهش و فناوری-  صندوق پستی 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبی : 07731312000

 

جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشی، آگاهي از موارد ذيل براي ارسال پيشنهادات الزامی بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسی پيشنهادات خواهد گرديد.

 

     تمام صفحات  فرم های تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشی  مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته  ارسال گردد .

     روي پاكت ها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشی و  نام مجری  ذكر گردد.

     كليه قسمت های فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی بايد به نحو مناسبی تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بديهی است فرم های ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسی حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه های پروژه (اعم از هزينه های پرسنلی، بيمه، ماليات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تكميل كننده فرم می باشد.

     از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.

     اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالی و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار می باشد.

     هيچگونه تعهدی برای اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه های جانبی، وجود نخواهد داشت.

     در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان می بايست جهت ارائه توضيحات تكميلی در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

     عنوان پيشنهادات ارسالی بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكی باشد.


 

 

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/12/12 - ١٠:٥١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 682

خروج
تصاویر منتخب