صفحه اصلی > فعالیتهای مدیریت 

     فعالیتهای مدیریت


  • تدوین استانداردهای شرکت
  • حمایت از پایان نامه ها
  • حمایت از طرحهای پژوهشی
  • دبیرخانه ایرانی IGU
  • برگزاری سمینارهای علمی
  • اطلاع رسانی
  • گزارش عملکرد

تصاویر منتخب