صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


نسخه چاپي

فراخوان پروژه پژوهشی

انتخاب كاتاليست های مناسب برای فرآيند كلاوس

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی ياد شده را با مشخصات ذيل به مجری واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت) كه گواهی نامه قطب پژوهشی در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

 

 

1-    اهداف پروژه:

افزايش بازده واحد بازيافت گوگرد كه علاوه بر افزايش توليد گوگرد، سبب كاهش SO2 حاصل از سوزاندن Tail Gas در زباله سوز اين واحد نيز می شود.

 

2-    چكيده:

مطابق طراحی، بازده واحدهای بازيافت گوگرد پالايشگاه سوم 97% است و باقيمانده گوگرد پس از سوختن در زباله سوز به صورت SO2 از دودكش خارج می شود. (2653 جزء در ميليون حجمی) با توجه به استانداردهای سازمان حفاظت از محيط زيست، مقدار فوق بايد به كمتر از 1000 كاهش يابد، در حال حاضر راهكارهای موجود، شامل استفاده از تجهيزات TGT يا كاتاليست های نسل جديد برای افزايش بازده واحد بازيافت گوگرد است. با توجه به هزينه های بالای احداث واحد TGT، راه حل سريع تر و كم هزينه تر، استفاده از كاتاليست های بهبود يافته يا تغيير چينش بسترهای كاتاليستی است.

 

3-    خلاصه شرح خدمات درخواستی :


·        بررسي كاتاليست های بهبود يافته و نسل جديد برای افزايش بازده واحدهای بازيافت گوگرد بالاتر از طراحی، بدون تجهيزات جانبي

·        معرفي بهترين كاتاليست در دسترس با توجه به شرايط پالايشگاه

·        انجام محاسبات و تعيين چينش مناسب براي واحدهاي بازيافت گوگرد اين پالايشگاه

 

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي:

·        سوابق تيم اجرايي مرتبط با موضوع فراخوان

·        مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت كار ، كفايت نفرات كليدي ، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندي

·        گواهي نامه قطب پژوهشي مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شوراي عالي قطبهاي پژوهشي وزارت نفت

 

4-    معيارهاي ارزيابي:


1  سوابق علمی و تجربيات مجری در زمينه موضوع      20 امتياز
2  سوابق علمي و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع   20 امتياز
3  پيش بيني تخصص هاي مورد نياز   10 امتياز
5  درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه   30 امتياز
6  برنامه زمانبندي       10 امتياز
7  امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)   10 امتياز

 

لذا از كليه قطب های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 98/12/25  به نشانی ذيل ارسال نموده و همزمان طي مكاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستی را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشانی پستی: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- فازهاي 2و3- ساختمان مركزی-طبقه چهارم ، اداره پژوهش و فناوری-  صندوق پستی 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبی : 07731312000

 

جهت تسريع در روند بررسی پيشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذيل براي ارسال پيشنهادات الزامی بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسی پيشنهادات خواهد گرديد.

    تمام صفحات  فرم های تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشی  مهر و امضا گرديده و در پاكت در بسته ارسال گردد.

     روي پاكت ها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشی و  نام مجری  ذكر گردد.

     كليه قسمت های فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی بايد به نحو مناسبی تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بديهی است فرم های ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه های پروژه (اعم از هزينه های پرسنلی، بيمه، ماليات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تكميل كننده فرم می باشد.

     از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.

     اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالی و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار می باشد.

     هيچگونه تعهدی براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه های جانبی، وجود نخواهد داشت.

     در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان می بايست جهت ارائه توضيحات تكميلی در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

     عنوان پيشنهادات ارسالی بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكی باشد.


 


پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی


 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/12/12 - ١١:٠٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 1698

خروج
تصاویر منتخب