صفحه اصلی > درباره مديريت 

تا قبل از سال 1380، پژوهش در شرکت ملي گاز از جايگاه و موقعيتي درخور و شايسته برخوردار نبود. هرچند از ابتداي تشکيل شرکت، واحدي تحت عنوان امور پژوهش و استانداردهاي صنعتي بعنوان زير مجموعه مديريت مهندسي فعال بود، اما فعاليت آن عمدتاً بر روي تدوين استانداردهاي مورد نياز شرکت تمرکز داشت. از ابتداي سال 80، امور پژوهش و توسعه فعاليت خود را در جهت سازماندهي و گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي آغاز نمود و اين وظيفه را تا بهمن ماه سال 82 برعهده داشت. در اين تاريخ بود كه با اتكاء به رويكرد جديدي كه در مجموعه وزارت نفت بر نقش و اهميت تحقيق و توسعه و گستره فعاليت ها بوجود آمد، پژوهش در شرکت ملي گاز با اهداف زير به سطح يک مديريت جديد با عنوان مديريت پژوهش و فناوري ارتقاء پيدا كرد.

در حال حاضر مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران با عبور از دوره طفوليت سازماني به مرحله اي از تكامل و رشد رسيده كه قابليت برنامه ريزي و سياستگذاري براي دستيابي به اهداف سازماني خود را پيدا كرده است.

تحقق اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز بيست ساله كه " ايران را قدرت اول فناوري در منطقه " بيان مـي كند و ديگر برنامه هاي توسعه در صنعت گاز كشور، كه بواسطه اهميت فراوان و گسترش روز افزون اين صنعت " محور توسعه " لقب گرفته، نيازمند مديريت و برنامه ريزي صحيح و به كارگيري حداكثر توان و استفاده از تمامي امكانات موجود و بالقوه است. اين مديريت رسالت خود را در كسب رضايتمندي از صاحبان صنايع در انجام تحقيق و توسعه اثر گذار بر صنعت و تثبيت جايگاه تحقيق و پژوهش و گسترش فرهنگ آن در صنعت گاز كشور مي داند. از اينرو مديريت پژوهش و فناوري در مسير دستيابي به اهداف خود سياستها و برنامه هاي زير را در دستوركار دارد:

  • نهادينه ‌كردن امر پژوهش به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه صنعت گاز كشور
  • تدوين اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت گاز
  • بررسي راهكارهاي دستيابي به فناوري‌هاي ‌نو براي توسعه كمي و كيفي فعاليت‌ها
  • نظارت عاليه بر شكل گيري نظام پژوهش و روند فعاليت‌هاي پژوهشي شركت‌هاي تابعه
  • تعامل جدي با دانشگاه‌ها و مراكز علمي در راستاي انجام تحقيقات مورد نياز
  • ايجاد و توسعه ابزارهاي اطلاع رساني تخصصي صنعت گاز كشور

ساختار جديد مديريت پژوهش و فناوري مشتمل برشش واحد سازماني زير است:

اين مديريت همچنين عهده‌دار سياستگذاري و هدايت امور پژوهش شركتهاي تابعه و مناطق عملياتي در مقياس كلان مي‌باشد.

تصاویر منتخب